menusearch
rastfan.com

چشم اندازها ,

(0)
(0)
چشم اندازها
🔶 چشم اندازهای موسسه:

- ارتقاء سطح کیفی طراحی سیستمی سامانه های مخابراتی در ایران.
- رهگیری آخرین تکنولوژی و توولوژی های سامانه های مخابراتی در جهان و انتقال دانش فنی آن به کشور.
- فعالیت آموزشی در حوزه SDR
- فعالیت در حوزه SDR های PC-Based
- و ...